การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562


การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562  ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 DPST student conference on Science and Technology 2019 (DPSTcon 2019)

21 23 มิถุนายน 2562 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

การมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา และนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น   ในด้านต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.   ในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มีรางวัล จำนวน 31 รางวัล ดังนี้

The Best Impact Factor Journal Award (รางวัลดัชนีวารสารทางวิชาการดีเยี่ยม) คือ รางวัลที่มอบให้ ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารงานวิจัยที่มี Impact factor (IF) สูงสุด ดังนี้ (1) รางวัลสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ จำนวน 6 รางวัล (2) รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 รางวัล และ (3) รางวัลสำหรับนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 รางวัล โดยจำแนกตามสาขาวิชา

The Highest Citation Publication Award (รางวัลดัชนีอ้างอิงของผลงานตีพิมพ์สูงสุด) คือ รางวัลที่มอบให้ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มี Citation สูงสุด ดังนี้ (1) รางวัลสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ จำนวน 6 รางวัล และ (2) รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 รางวัล โดยจำแนกตามสาขาวิชา

The Most Outstanding Innovative Researcher Award (รางวัลนักวิจัยนวัตกรรมยอดเยี่ยม) คือ รางวัลที่มอบให้อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่มีผลงานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

เกณฑ์ดังต่อไปนี้ใช้เป็นเกณฑ์ร่วมกันของรางวัลทั้งหมด

 1. การพิจารณารางวัลแบ่งตามกลุ่มบุคคลและสาขาวิชา ประกอบด้วย
  • กลุ่มอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)
  • กลุ่มบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก)
  • กลุ่มนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในปีปัจจุบัน
  • สาขาชีววิทยา
  • สาขาคณิตศาสตร์
  • สาขาคอมพิวเตอร์
  • สาขาเคมี
  • สาขาฟิสิกส์
  • สาขาธรณีวิทยา
 2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลจะต้องเป็นบัณฑิต ทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการประจำศูนย์ สถาบัน สำนักงาน หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอกภายในประเทศ โดยยังปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวในวันสมัครเข้ารับรางวัล กรณีบัณฑิตศึกษาต้องเป็นบัณฑิต ทุน พสวท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ศึกษาภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับนิสิต นักศึกษา จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในปีปัจจุบัน
 3. ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้นกรณี The Most Outstanding Innovative Researcher Award ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์) สำหรับผู้สมัครกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือ นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) ผลงานที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อรับรางวัล จะต้องไม่เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในแต่ละระดับ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
 4. ผู้สมัครรับรางวัลสามารถส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาเพียงรางวัลเดียว
 5. การเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัล สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ 
  5.1  เสนอชื่อโดยศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5.2  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อพิจารณารับรางวัลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.dpstcon.ipst.ac.th
 6. ผลงานวิจัยต้องไม่ผิดศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงานของสังคม มีการควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย  ตามหลักจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องครบถ้วน (Ethics approval) และไม่ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรง สงคราม หรือการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่จะนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
 7. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความแตกแยกทางสังคม หรืออาชญากรรมร้ายแรง ทั้งนี้ การตัดสินขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 8. หากในอนาคตผู้ที่ได้รับรางวัลมีคดีความตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 หรือสืบทราบภายหลังว่ามีความผิดตามที่ระบุไว้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในปีที่พบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคดีความตามที่ระบุในข้อ 7  สามารถพิจารณาและเรียกคืนรางวัลนั้น ๆ ได้
 9. หากมีผลงานผ่านการพิจารณาเกินจำนวนรางวัลที่ระบุไว้ อาจมีการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นกับ  ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลฯ
 10. การตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ของผู้สมัครจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย สสวท. และการพิจารณาตัดสินให้รางวัลเป็นมติของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์พิเศษในการพิจารณามอบแต่ละรางวัล 
อกเหนือจากเกณฑ์พิจารณาทั่วไปข้างต้นแล้ว แต่ละรางวัลยังประกอบด้วยเกณฑ์พิเศษดังนี้

 • The Best Impact Factor Journal Award
 1. พิจารณาคัดเลือกจากผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในวารสารซึ่งมี Impact factor สูงสุด และอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus หรือ SCImago โดยใช้ค่า Impact factor จากปีที่ตีพิมพ์ เท่านั้น
 2. ผู้ผู้สมัครรับรางวัลประกอบด้วย (1) อาจารย์ นักวิจัย หรือ นักวิชาการ (2) บัณฑิตศึกษา โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์เป็น ชื่อแรก (First author) หรือ ผู้วิจัยหลัก (Corresponding author) และเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ปฏิบัติงานหรือศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาปัจจุบันและสำหรับ (3) นิสิต นักศึกษา ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์เป็น ชื่อแรก (First author) หรือ ผู้วิจัยหลัก (Corresponding author) หรือ ผู้ร่วมวิจัย (Co - author) โดยผลงานจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาปัจจุบัน
 3. รางวัลสำหรับ (1) อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ จำนวนรวม 6 รางวัล (2) บัณฑิตศึกษา จำนวน 6 รางวัล  และ (3) นิสิต นักศึกษา จำนวน 6 รางวัล แบ่งตามสาขาวิชา รวมจำนวน 18 รางวัล โดยผู้คัดเลือกเข้ารับรางวัล จะต้องระบุสาขาวิชาของงานวิจัยได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างานวิจัยของท่านไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ระบุ อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือย้ายสาขาวิชา ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานตีพิมพ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 ผลงาน เท่านั้น
 5. ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลเดียวกัน ในครั้งต่อไป
 • The Highest Citation Publication Award
 1. พิจารณาจากผู้ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มี Citation สูงสุด และงานวิจัยนั้นอยู่ในฐานข้อมูล ISI Scopus หรือ SCImago
 2. ผู้สมัครรับรางวัลประกอบด้วย (1) อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ และ (2) บัณฑิตศึกษา โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์เป็น ชื่อแรก (First author) หรือ ผู้วิจัยหลัก (Corresponding author) หรือผู้ร่วมวิจัย (Co - author)
 3. รางวัลสำหรับ (1) อาจารย์ นักวิจัย หรือ นักวิชาการ จำนวน 6 รางวัล และ (2) บัณฑิตศึกษา จำนวน 6 รางวัล รวมจำนวน 12 รางวัล โดยจำแนกตามสาขาวิชา โดยผู้สมัครจะต้องระบุสาขาวิชาของงานวิจัยตามความเป็นจริง โดยจะต้องระบุเพียงสาขาเดียวเท่านั้น
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานตีพิมพ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 ผลงาน เท่านั้น
 5. ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลเดียวกัน ในครั้งต่อไป
 • The Most Outstanding Innovative Researcher Award
 1. พิจารณาจากจำนวนผลงานที่จดสิทธิบัตรหรือจดอนุสิทธิบัตร โดยพิจารณาจากจำนวนสิทธิบัตรเป็นลำดับแรกก่อน จึงจะพิจารณาจำนวนผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร
 2. หากจำนวนผลงานในข้อ 3.1 เท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินให้รางวัลโดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นที่กล่าวถึง และส่งผลต่อสังคมวิทยาศาสตร์ หรือต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้างมากที่สุด
 3. รางวัลให้สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ จำนวน 1 รางวัล
 4. ผลงานที่ใช้สมัครรับรางวัลในครั้งนี้ จะไม่สามารถใช้สมัครเพื่อรับรางวัลเดียวกันได้ในครั้งต่อไป
 5. ผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลเดียวกัน ในครั้งต่อไป

 

การรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม พ.. 2562

 • กรุณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสนอรับรางวัลฯก่อนการลงทะเบียน
 • ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเสนอรับรางวัลได้เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 • เมื่อกรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่ระบุในแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนพร้อมทั้งอัพโหลดแบบฟอร์มในช่องเอกสารที่ 1 และเอกสารเพิ่มเติมในช่องเอกสารที่ 2 ผ่านเว็บไซด์ http://dpstcon.ipst.ac.th/index.php/home/registerAward

 

การประกาศผลรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และวันที่รับรางวัล จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ 15 มิถุนายน .. 2562 หรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทาง http://dpstcon.ipst.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ฝ่าย พสวท.
เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ ☎️ 02 392 4021 ต่อ 2309 และ 2310 หรือ 02 381 3851
Website www.dpstcon.ipst.ac.th

E-mail: dpstcon2019@gmail.com