การนำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์


 การนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  

1 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายทุกคนต้องส่งงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) แบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ในห้องนำเสนอผลงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายประจำห้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน กำหนดให้ใช้ Microsoft PowerPoint version 2013 หรือ Adobe Acrobat Reader ในการนำเสนอผลงาน ระยะเวลานำเสนอเรื่องละ 10 นาที และให้เวลาตอบข้อซักถาม 3-5 นาที ผู้นำเสนอผลงานต้องลงไฟล์นำเสนอและตรวจสอบความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนวันนำเสนอผลงาน 

2 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทุกคนต้องส่งงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) แบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้ใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) ผู้นำเสนอผลงานต้องติดตั้งโปสเตอร์ในตำแหน่งที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งระบุชื่อคณะวิจัยทั้งหมด และขีดเส้นใต้ชื่อนิสิตผู้วิจัยหลัก ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้สนับสนุนทุน

 

ข้อกำหนดในการเขียนงานวิจัยฉบับย่อ 

สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ กำหนดให้เขียนงานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) ตามรายละเอียดดังนี้

 • การเขียนงานวิจัยฉบับย่อต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และถูกต้องตามหลักภาษา
 • ใช้กระดาษ A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) สีขาวที่เหมาะกับการอ่าน และใช้เพียงด้านเดียวเท่านั้น
 • กระดาษจากด้านขอบที่ใช้เย็บมีขนาดไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร (1.5 นิ้ว) และด้านอื่นๆไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (0.75 นิ้ว)
 • จำนวนคำไม่เกิน 1,500 คำ โดยไม่รวมหัวข้อและเอกสารอ้างอิง
 • จำนวนหน้ารวมไม่เกิน 3 หน้า
 • ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1.0-1.5 เท่า ในการพิมพ์ปกติ ยกเว้นคำหรือประโยคในเครื่องหมายคำพูด (quotations) หรือคำอธิบายเพิ่มเติม (footnotes) สามารถใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1.0 เท่า ได้
 • ให้มีการจัดข้อความแบบชิดขอบซ้ายเต็มแนว และกระจายแบบไทย โดยใช้ตัวอักษรมาตรฐานที่แนะนำ เช่น Times New Roman ขนาด 12, Arial ขนาด 11, หรือ TH SarabunPSK ขนาด 14 สำหรับข้อความปกติ ในขณะที่ข้อความในตารางหรือรูปภาพ สามารถมีขนาดเล็กกว่าได้ตามสมควร
 • การใช้รูปแบบตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ตัวยกต่างๆ สามารถใช้ได้เพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ เลขโมเลกุล บ่งบอกประเด็นสำคัญ เป็นต้น
 • การจัดหัวข้อของงานวิจัยฉบับย่อนี้เรียงลำดับจาก Title, Introduction, Hypothesis, Objectives, Methodology, Results, Discussion, และ Key References โดยให้กรอกข้อมูลทุกหัวข้อ ยกเว้นหัวข้อ Results และ Discussion สามารถที่จะไม่ระบุได้หากงานวิจัยนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามแนะนำให้กรอกผลการทดลองที่ทำได้ล่าสุด
 • สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ (bullet point) สามารถใช้ได้
 • ห้ามให้มีการใช้การเชื่อมโยงอ้างอิง (Hyperlinks) ในเอกสาร
 • กรุณาแสดงรูปภาพเพียงหนึ่งรูปในกล่องข้อความที่กำหนดไว้ อาจเป็นรูปภาพเดี่ยวหรือรูปภาพประกอบก็ได้ ซึ่งรูปนี้สามารถบ่งบอกงานวิจัยของท่านได้มากที่สุด และมีขนาดไม่เกิน 1024×981 pixels
 • เอกสารอ้างอิงหลักควรมีอย่างน้อย 3-5 เอกสาร โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงจาก the Publication Manual of the American Psychological Association, APA (6th edition) เพื่อความสะดวกในการสร้างเอกสารอ้างอิงแบบ APA ได้อย่างอัตโนมัติ ท่านสามารถกรอกเอกสารอ้างอิงของท่านในเว็บไซด์ http://www.citationmachine.net/apa

       ตัวอย่างกรณี journal article

Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. Health & Social Care in the Community, 16(6), 565-572.

 • เพื่อความสะดวก ทางผู้จัดงานได้จัดทำเอกสารต้นแบบการเขียนงานวิจัยฉบับย่อไว้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://dpstcon.ipst.ac.th/files/fileUpload/docPdf/doc001.docx สำหรับเอกสารกรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในกล่องข้อความที่กำหนดให้เท่านั้น โดยห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆในเอกสาร ยกเว้นการเพิ่มข้อมูลในกล่องข้อความ สามารถทำได้โดยการกดเพิ่มบรรทัดเท่านั้น
 • ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยฉบับย่อ เช่น http://dpstcon.ipst.ac.th/files/fileUpload/docPdf/file2019-04-18174406770.pdf สำหรับตัวอย่างเอกสารอ้างอิงของ พสวท. http://intra.tesaf.unipd.it/pettenella/Corsi/ReaserchMethodology/ResearchSynopsisWriting.pdf สำหรับตัวอย่างจากเอกสารอ้างอิงภายนอก
 • ก่อนที่จะยื่นส่งเอกสาร ขอแนะนำให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาเขียนก่อน
 • การส่งเอกสาร ให้บันทึกเป็น 2 รูปแบบ คือ .docx และ PDF โดยรูปแบบ PDF ต้องมีรายเซ็นรับรองการตรวจสอบความถูกต้องทั้งเนื้อหาและภาษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบหลังการลงทะเบียนกับเว็บไซด์ พสวท. ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

Synopsis Writing Guidance 

 • The synopsis must be written in English and should be linguistically correct.
 • A4 size paper (210 x 297 mm) should be used. Plain white paper must be used, of sufficient opacity for normal reading. Only one side of the paper should be used.
 • Margins at the binding edge must not be less than 40 mm (1.5 inches) and other margins not less than 20 mm (.75 inches).
 • The maximum word lengths for the synopsis are 1,500 words excluding title and references
 • The synopsis must not exceed 3 pages.
 • Single spacing to one-and-a-half spacing can be used in typescripts, except for indented quotations or footnotes where single spacing may be used.
 • The text should be used left justify and a standard font. Times New Roman 12 point, Arial 11 point, or TH SarabunPSK 14 point are recommended for the main body of the text, although tables and figures can be set in a smaller font size if necessary.
 • Text styles: bold, italics, underlining, upper or lower cases are acceptable for academic purposes such as scientific name, molecule numbers, highlighting key points, etc.
 • The synopsis must be assembled in this order: Title, Introduction, Hypothesis, Objectives, Methodology, Results, Discussion, and Key References. Students are encouraged to fill in all of these topics. Writing Result and Discussion could be optional if your research has not yet finished. However, writing the result you done so far is recommended.
 • Bullet points are acceptable in the synopsis
 • Hyperlinks must not to be used in the synopsis.
 • Please add one single or combined image that identifies your research in the box provided. The Image size does not exceed 1024×981 pixels
 • Key references expected to be 3-5 should be prepared according to the Publication Manual of the American Psychological Association, APA (6th edition). For guideline and generating the APA referencing style, please visit http://www.citationmachine.net/apa.

       Example: Journal article

Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. Health & Social Care in the Community, 16(6), 565-572.

 

ตัวอย่างและส่วนประกอบสำคัญของโปสเตอร์

สามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พสวท.ได้ที่ http://dpstcon.ipst.ac.th/files/fileUpload/img/file2019-05-131165366329.png