กำหนดการ


งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 DPST student conference on Science and Technology 2019 (DPSTcon 2019) วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (Ambassador Hotel Bangkok)

กำหนดการฉบับเต็ม

21 มิถุนายน 2562

เวลา 10.00 – 13.00 น.

นิสิต นักศึกษา พสวท. เดินทางถึงโรงแรม พบเจ้าหน้าที่ช่วยงานกองอำนวยการประจำศูนย์บริเวณจุดแสดงนิทรรศการและโปสเตอร์ เพื่อพักสัมภาระก่อนลงทะเบียน

เวลา 13.00 – 15.00 น.

กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้อง พี่ พสวท.” ณ ห้องแคทรียา 2 ชั้น 2

เวลา 15.00 – 15.15 น.

อาหารว่าง หน้าห้องแคทรียา 2 ชั้น 2

เวลา 15.15 – 17.00 น.

กิจกรรม “พี่ พสวท. แนะแนวน้อง” ณ ห้องแคทรียา 2 ชั้น 2

เวลา 17.00 – 18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 – 21.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องออร์คิด 2-4 ชั้น 3

เวลา 19.00 – 20.00 น.

นิสิต นักศึกษา ลงไฟล์นำเสนอ (ศูนย์มหาวิทยาลัย CU MU KU SU SUT และผู้เข้าแข่งขัน DPST SciTalk Contest) ห้องกองอำนวยการคอนเวนชั้น D ชั้น 1

เวลา 20.00 – 21.00 น.

นักศึกษา ลงไฟล์นำเสนอ (ศูนย์มหาวิทยาลัย CMU NU KKU PSU WU) ห้องกองอำนวยการคอนเวนชั้น D ชั้น 1

22 มิถุนายน 2562

เวลา 08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน และรับของที่ระลึก ณ จุดรับลงทะเบียนหน้าห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

เวลา 09.00 – 10.30 น.

พิธีเปิด ณ ห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

เวลา 10.30 – 10.50 น.

การบรรยายพิเศษ

เวลา 10.45 – 12.00 น.

Poster Presentation จุดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ชั้น 1

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ห้องออร์คิด 2-4 ชั้น 3

เวลา 13.00 – 13.50 น.

การแข่งขัน DPST Sci Talk Contest ห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

เวลา 13.50 – 14.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง หน้าห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

เวลา 14.30 – 15.30 น.

การเสวนาพิเศษ "จุดประกายการเดินทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์" (Lighting Your Path in Sci) ห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

เวลา 15.30 – 18.30 น.

Oral Presentation (รอบที่ 1) + Keynote Meet&Greet แยกตามสาขา***/p>

เวลา 18.00 – 21.00 น.

งานเลี้ยง คอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

23 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนหน้าห้องคอนเวนชั่น ABC

เวลา 09.00 – 10.00 น.

Oral Presentation (รอบที่ 2) ตามสาขาวิชา***

เวลา 10.00 – 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 – 12.00 น.

Oral Presentation (รอบที่ 2) ต่อ ตามสาขาวิชา***

เวลา 12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องออร์คิด 2-4 ชั้น 3

เวลา 13.00 – 14.15 น.

Poster Presentation (รอบที่ 2) จุดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ชั้น 1

เวลา 14.15 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

เวลา 14.30 – 15.30 น.

การเสวนา “แนวทางการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท.” ห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1

เวลา 15.30 – 16.30 น.

พิธีปิด
รับเกียรติบัตร หลังพิธีปิดงาน (แยกเป็นศูนย์มหาวิทยาลัย) หน้าห้องคอนเวนชั่น ABC ชั้น 1