รายละเอียดประกาศงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562
DPST student conference on Science and Technology 2019 (DPSTcon 2019)
21 – 23 มิถุนายน 2562
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย

 • การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ชั้นปีที่ 4 ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ
 • การแข่งขันนำเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย (DPST Sci Talk Contest) ของนิสิต นักศึกษา  
 • ทุน พสวท. ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
 • การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ
 • การบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท.
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุน พสวท.

ผู้เข้าร่วมงาน

 1. นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ชั้นปีที่ 3 และ 4 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน นำเสนอผลงาน และสำรองห้องพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์
 2. นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก

1. การนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  

1.1 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายทุกคน ต้องส่งงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) แบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้ Microsoft PowerPoint version 2013 หรือ Adobe Acrobat Reader ในการนำเสนอผลงาน ระยะเวลานำเสนอเรื่องละ 10 นาที และให้เวลาตอบข้อซักถาม 5 นาที ผู้นำเสนอผลงานต้องลงไฟล์นำเสนอและตรวจสอบความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนวันนำเสนอผลงาน 

1.2 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทุกคน ต้องส่งงานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) แบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.10 cm x 118.90 cm) ผู้นำเสนอผลงานต้องติดตั้งโปสเตอร์ในตำแหน่งที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งระบุชื่อคณะวิจัยทั้งหมด และขีดเส้นใต้ชื่อนิสิต นักศึกษาผู้วิจัยหลัก พร้อมแสดงตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้สนับสนุนทุน

การพิจารณาผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผลงานและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1.  จัดสาขาวิชาและรูปแบบการนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม
 2.  คัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
 3.  ไม่รับพิจารณางานวิจัยฉบับย่อ (synopsis) ที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
 4.  ตัดสิทธิ์เรื่องที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่เป็นลักษณะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2. การแข่งขัน DPST Sci Talk Contest เพื่อชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

เป็นการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยของตนเองภายใน 3 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พสวท. โดยนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลพิเศษ โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร  

กติกาการสมัครและการเข้าร่วมแข่งขัน DPST Sci Talk Contest

 1. ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งหัวข้อบรรยาย ไฟล์นำเสนอผลงาน และวิดีโอการนำเสนองานวิจัยความยาวไม่เกิน 3 นาที นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ http://dpstcon.ipst.ac.th/  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 3. กติกาการแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องเตรียมไฟล์นำเสนอผลงานจาก Microsoft  PowerPoint โดยสามารถ อัพโหลดไฟล์นำเสนอได้ทั้งแบบไฟล์ PowerPoint หรือ PDF ไฟล์นำเสนอผลงานจะต้องเป็นการสรุปภาพรวมงานวิจัยของตนเองคนละ 1 – 2 สไลด์ โดยไม่มีการใส่ animation หรือภาพเคลื่อนไหวใด ๆ และนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้ผู้ฟังโดยทั่วไปสามารถเข้าใจและเกิดความสนใจในงานวิจัยของตนเอง และจำกัดเวลาการนำเสนอคนละไม่เกิน 3 นาที
 4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบแรกจากวิดีโอการนำเสนองานวิจัยและคัดเลือกผู้เข้ารอบ      5 คนสุดท้าย เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562  โดยจะประกาศผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://dpstcon.ipst.ac.th/ ภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

3. การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

การมอบรางวัลให้แก่นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต นักศึกษา พสวท. ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต นักศึกษา พสวท. ในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป โดยในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 31 รางวัล ดังนี้

The Best Impact Factor Journal Award (รางวัลดัชนีวารสารทางวิชาการดีเยี่ยม) คือ รางวัลที่มอบให้ ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารงานวิจัยที่มี Impact factor (IF) สูงสุด ดังนี้ (1) รางวัลสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ จำนวน 6 รางวัล (2) รางวัลสำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 รางวัล และ (3) รางวัลสำหรับนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 รางวัล โดยจำแนกตามสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และธรณีวิทยา

The Highest Citation Publication Award (รางวัลดัชนีอ้างอิงของผลงานตีพิมพ์สูงสุด) คือ รางวัลที่มอบให้ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มี Citation สูงสุด ดังนี้ (1) รางวัลสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ จำนวน 6 รางวัล และ (2) รางวัลสำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 รางวัล โดยจำแนกตามสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และธรณีวิทยา

The Most Outstanding Innovative Researcher Award (รางวัลนักวิจัยนวัตกรรมยอดเยี่ยม) คือ รางวัลที่มอบให้อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่มีผลงานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

โดยมีเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณามอบรางวัลดังนี้ http://dpstcon.ipst.ac.th/index.php/info/page_detail/9

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ฝ่าย พสวท.
เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ ☎️ 02 392 4021 ต่อ 2309 และ 2310 หรือ 02 381 3851
Website www.dpstcon.ipst.ac.th

E-mail: dpstcon2019@gmail.com