ประกาศรายชื่อ Keynote Speaker บรรยายงานวิจัยในห้องประจำสาขาวิชา

รายนาม Keynote Speaker บรรยายงานวิจัยในห้องประจำสาขา มีดังต่อไปนี้


สาขาวิชา คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์

- ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย MC1
- ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย MC2
- ผศ. ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย MC1
- ดร. ศุภณัฐ ชัยดี  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย MC2

สาขาวิชา เคมี

- ดร. กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย C1
- ผศ. ดร. กัลยา ประไพนพ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย C2
- ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์  สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย C1
- ดร. ธันฐภัทร์ บุญช่วย  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย C2

สาขาวิชา ชีววิทยา

- ผศ. ดร. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย B1
- ผศ. ดร. กรกมล เลิศสุวรรณ  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย B2
- ผศ. ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย B1
- ดร. วรนพ สุขภารังษี  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย B2
- อ.ดร. ดวงนภา ก่อวนิช  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล   บรรยายวันที่ 22/6/2019 15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย B3
- อ.ดร. นพัต จันทรวิสูตร  ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย B3

สาขาวิชา ฟิสิกส์ และ ธรณีวิทยา

- ผศ. ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ  ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย PG1
- ดร. พงศกร กาญจนบุษย์  กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   บรรยายวันที่ 22/6/2019 (15:30-15:45) ณ ห้องบรรยาย PG2
- ผศ. ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย PG1
- ดร. รงรอง เจียเจริญ  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บรรยายวันที่ 23/6/2019 (9:00-9:15) ณ ห้องบรรยาย PG2