รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่การมอบรางวัลให้แก่นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต นักศึกษา พสวท. ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต นักศึกษา พสวท. ในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป
โดยในงานประชุมวิขาการนี้ประกอบด้วยรางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 รางวัล คือ

The Best Impact Factor Journal Award (รางวัลดัชนีวารสารทางวิชาการดีเยี่ยม) คือรางวัลที่มอบให้ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารงานวิจัยที่มี Impact factor สูงสุด
- สำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ (อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์) จำนวนรวม 6 รางวัล ตามแต่ละสาขาวิชา  
- สำหรับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) จำนวน 6 รางวัล ตามแต่ละสาขาวิชา
- และสำหรับนิสิตนักศึกษา (ป.ตรี ปี 4) จำนวนอีก 6 รางวัล ตามแต่ละสาขาวิชา

The Highest Citation Journal Award (รางวัลดัชนีอ้างอิงของวารสารที่ตีพิมพ์สูงสุด) คือ รางวัลที่มอบให้ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารงานวิจัยที่มี Citation สูงสุด
- สำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือ นักวิชาการจำนวนรวม (อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์) 6 รางวัล ตามแต่ละสาขาวิชา 
- และสำหรับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) จำนวนรวมอีก 6 รางวัล แบ่งตามแต่ละสาขาวิชา

The Most Outstanding Innovative Researcher Award (รางวัลนักวิจัยนวัตกรรมยอดเยี่ยม) คือ รางวัลที่มอบให้อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ (อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์) ที่มีผลงานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์ โดย จำนวน 1 รางวัลโดยไม่กำหนดสาขาวิชา

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็น นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ได้ที่
http://dpstcon.ipst.ac.th/index.php/home/registerAward

สามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2UM7Z95