แข่งขัน DPST Sci Talk Contest เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

แข่งขัน DPST Sci Talk Contest เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

เป็นการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยของตนเองภายใน 3 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พสวท. โดยนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลพิเศษและใบประกาศนียบัตรได้  

กติกาการสมัครและการเข้าร่วมแข่งขัน DPST Sci Talk Contest

  1. ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
  2. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งหัวข้อบรรยาย ไฟล์นำเสนอผลงาน และวิดีโอการนำเสนองานวิจัยความยาวไม่เกิน 3 นาที นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ www.dpstcon.ipst.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  3. กติกาการแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องเตรียมไฟล์นำเสนอผลงานจาก Microsoft  PowerPoint โดยสามารถอัพโหลดไฟล์นำเสนอได้ทั้งแบบไฟล์ PowerPoint หรือ PDF ไฟล์นำเสนอผลงานจะต้องเป็นการสรุปภาพรวมงานวิจัยของตนเองคนละ 1 สไลด์ โดยไม่มีการใส่  animation หรือภาพเคลื่อนไหวใด ๆ และนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้ผู้ฟังโดยทั่วไปสามารถเข้าใจและเกิดความสนใจในงานวิจัยของตนเอง และจำกัดเวลาการนำเสนอคนละไม่เกิน 3 นาที
  4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบแรกจากวิดีโอการนำเสนองานวิจัยและคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในงานประชุมต่อไป โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 พ.ค. 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ฝ่าย พสวท.
เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2309-2318 โทรสาร  0-2392-9602 
Website www.dpstcon.ipst.ac.th

E-mail: dpstcon2019@gmail.com