ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และ การแข่งขันนำเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย (DPST Sci Talk Contest)

 

 

กิจกรรมการแข่งขันนำเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย (DPST SciTalk Contest) จำนวน ๓ รางวัล

นางสาวกมลรัตน์ คูบุบผา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชนะเลิศ (รับโล่)

นายปุณณัตถ์ ช่างสลัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ ๑

นายชาคริต ทัพพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ ๒

 

 

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์  จำนวน ๑๒ รางวัล

นายธนกฤต มามี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา

นายพงษ์พิชญ์ พันธุ์ยุรา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา

นายชินธิป หาญมนัสเวทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา

นายธฤต เสรีเกียรติดิลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นายวชิรพงษ์ รติพพงศ์ธร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นายศมากร ศรีพัฒนกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นางสาวสกุลทิพย์ ช่างฆ้อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาชีววิทยา

นายเฉลิมโรจน์ สุทธาภิรมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาชีววิทยา

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เกตุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาชีววิทยา

๑๐

นางสาวจงจิต ตรีกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาเคมี

๑๑

นายจิรพนธ์ แซ่จิว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาเคมี

๑๒

นายอภิชัย มานะประเสริฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาเคมี

 

 

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย จำนวน ๑๒ รางวัล

นางสาวณัฐวรา บวชไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา

นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา

นายอลิฟ สะตี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา

นางสาวศรารัตน์ นุใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นายกรกฎ เสาสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นายธฤต เสรีเกียรติดิลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นางสาวพุธิตา ว่องไวยุทธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาชีววิทยา

นางสาวรจรินทร์ กองแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาชีววิทยา

นายชาตินันท์ ชูโต๊ะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาชีววิทยา

๑๐

นางสาวอารยา เรืองสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาเคมี

๑๑

นางสาวนัฐมล อินแถลง

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเคมี

๑๒

นายจิรพนธ์ แซ่จิว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาเคมี