การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นทุน พสวท. เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562


Download ประกาศฉบับลงนาม

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นทุน พสวท. เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 (DPST Student Conference on Science and Technology 2019: DPSTcon2019) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีการประกาศ รับสมัครให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ทุน พสวท. ส่งผลงานวิจัยดีเด่นเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่”ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น คณะทำงานคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นทุน พสวท. เพื่อรับรางวัล “ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ได้ประชุมพิจารณาผลงานวิจัยของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และมีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ให้ผลงานวิจัยดีเด่นของผู้สมัครจำนวน ๘ คน ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

สสวท. ขอประกาศรายชื่อนิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ทุน พสวท. ที่สมัครส่งผลงานวิจัยดีเด่น และผ่านการคัดเลือกตามมติของคณะทำงานดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ที่

ชื่อ – นามสกุล

ต้นสังกัด

ประเภทของรางวัล

  1

นางสาวฐิติมา  ผิวกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 1

  2

นางสาวมนรวัส  รวยธนพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 2

  3

นายธนายุทธ  แก้วมารยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3

  4

นายไตรทศ  งามปิติพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3

  5

นางสาวธีรา  ฉันทโรจน์ศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3

  6

นายธีระ  บุตรบุรี

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3

  7

นายชยสิทธิ์  อุตมาภินันท์

สถาบันวิทยสิริเมธี

รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3

  8

นางสาวอัชฌา  กอบวิทยา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รางวัลนวัตกรรมดีเยี่ยม

 

ทั้งนี้ สสวท. ขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ทุน พสวท. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล "ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศ  ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.  2562

ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี