ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562


 


งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562
DPST student conference on Science and Technology 2019 (DPSTcon 2019)
21 – 23 มิถุนายน 2562
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 10 ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย

 • การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ชั้นปีที่ 4  ทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ
 • การแข่งขันนำเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย (DPST Sci Talk Contest) ของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ชั้นปีที่ 3 – 4  เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
 • การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
 • การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ
 • การบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท.
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุน พสวท.

ผู้เข้าร่วมงาน

 1. นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ชั้นปีที่ 3 – 4  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 2 และระดับปริญญาโท – เอก

1. การนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  

1.1 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายทุกคนต้องส่ง งานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ในห้องนำเสนอผลงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายประจำห้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน กำหนดให้ใช้ Microsoft PowerPoint version 2013 หรือ Adobe Acrobat Reader ในการนำเสนอผลงาน ระยะเวลานำเสนอเรื่องละ 10 นาที และให้เวลาตอบข้อซักถาม 5 นาที ผู้นำเสนอผลงานต้องลงไฟล์นำเสนอและตรวจสอบความเรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนวันนำเสนอผลงาน 

1.2 การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 

ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ทุกคนต้องส่ง งานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) แบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้ใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) ผู้นำเสนอผลงานต้องติดตั้งโปสเตอร์ในตำแหน่งที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งระบุชื่อคณะวิจัยทั้งหมด และขีดเส้นใต้ชื่อนิสิตผู้วิจัยหลัก ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้สนับสนุนทุน

การพิจารณาผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุม คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผลงานและดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1.    จัดสาขาวิชาและรูปแบบการนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม
2.    คัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
3.    ไม่รับพิจารณา งานวิจัยฉบับย่อ (Synopsis) ที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
4.    ตัดสิทธิ์เรื่องที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่เป็นลักษณะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dpstcon.ipst.ac.th/index.php/info/page_detail/3

2. แข่งขัน DPST Sci Talk Contest เพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

เป็นการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยของตนเองภายใน 3 นาที เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พสวท. โดยนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลพิเศษและใบประกาศนียบัตรได้  

กติกาการสมัครและการเข้าร่วมแข่งขัน DPST Sci Talk Contest

 1. ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งหัวข้อบรรยาย ไฟล์นำเสนอผลงาน และวิดีโอการนำเสนองานวิจัยความยาวไม่เกิน 3 นาที นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ www.dpstcon.ipst.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 3. กติกาการแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องเตรียมไฟล์นำเสนอผลงานจาก Microsoft  PowerPoint โดยสามารถอัพโหลดไฟล์นำเสนอได้ทั้งแบบไฟล์ PowerPoint หรือ PDF ไฟล์นำเสนอผลงานจะต้องเป็นการสรุปภาพรวมงานวิจัยของตนเองคนละ 1 สไลด์ โดยไม่มีการใส่  animation หรือภาพเคลื่อนไหวใด ๆ และนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้ผู้ฟังโดยทั่วไปสามารถเข้าใจและเกิดความสนใจในงานวิจัยของตนเอง และจำกัดเวลาการนำเสนอคนละไม่เกิน 3 นาที
 4. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบแรกจากวิดีโอการนำเสนองานวิจัยและคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในงานประชุมต่อไป โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 พ.ค. 2562

3. การมอบรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

การมอบรางวัลให้แก่นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต นักศึกษา พสวท. ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต นักศึกษา พสวท. ในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป โดยในงานประชุมวิขาการนี้ ประกอบด้วยรางวัลจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 รางวัล คือ

The Best Impact Factor Journal Award (รางวัลดัชนีวารสารทางวิชาการดีเยี่ยม)

คือ รางวัลที่มอบให้ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารงานวิจัยที่มี Impact factor สูงสุด สำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ จำนวนรวม 6 รางวัล สำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 รางวัล และสำหรับนิสิต นักศึกษา จำนวนอีก 6 รางวัล ตามแต่ละสาขาวิชา

The Highest Citation Journal Award (รางวัลดัชนีอ้างอิงของวารสารที่ตีพิมพ์สูงสุด)

คือ รางวัลที่มอบให้ผู้ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารงานวิจัยที่มี Citation สูงสุด จำนวนรวม 6 รางวัล และสำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวมอีก 6 รางวัล แบ่งตามแต่ละสาขาวิชา

The Most Outstanding Innovative Researcher Award (รางวัลนักวิจัยนวัตกรรมยอดเยี่ยม)

คือ รางวัลที่มอบให้อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่มีผลงานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์ โดย จำนวน 1 รางวัล โดยไม่กำหนดสาขาวิชา

โดยมีเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณามอบรางวัลดังนี้ http://dpstcon.ipst.ac.th/index.php/info/page_detail/9

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ฝ่าย พสวท.
เลขที่ 924  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ ☎️ 02 392 4021 ต่อ 2309 และ 2310 หรือ 02 381 3851
Website www.dpstcon.ipst.ac.th

E-mail: dpstcon2019@gmail.com