รางวัล ผลงาน พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

นางสาวฐิติมา ผิวกลาง

นางสาวมนรวัส รวยธนพานิช

ดร.ธีระ บุตรบุรี

ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ

ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท

ดร.ธนายุทธ แก้วมารยา

ดร.ไตรทศ งามปิติพันธ์

ดร.อัชฌา กอบวิทยา